Expertyttrande om Narconon

Bilaga till Nässjö kommuns överklagan av länsstyrelsens tillståndsbeslut att enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen driva hem för vård och boende. Nr 702- 16143-03

Synpunkter från ett medicinskt/psykiatriskt hälsoperspektiv:

Faktaunderlag

Inom Narconon gör man ingen skillnad mellan de skilda beroendeproblemen, man använder samma metod på alla utan att ha lagt fram vetenskapliga bevis för att alla beroendeproblem kan ges en fullgod behandling med en och samma metod.

Vid en tillståndsprövning torde bevisbördan huruvida Narcononprogrammet uppfyller krav för godkännande, ligga på den sökande. I synnerhet borde detta gälla säkerhetsaspekter och programmets effektivitet för den enskilde.

Narconon har ej visat att programmet är vare sig säkert eller effektivt. Tvärtom föreligger vetenskaplig dokumentation som visar att Narcononprogrammet kan vara både farligt och ineffektivt.
Det framkommer inte av ansökningshandlingarna hur Narcononprogrammet förebygger riskerna för sena abstinensfenomen som krampanfall, delirium och/eller hallucinationer. Dessa tillstånd är potentiellt livshotande.

Angående drogeliminering

Narconon programmet kräver att de intagna svettas i fem timmar långa dagliga bastubad sju dagar i veckan. Narconon hävdar att denna extrema svettning krävs för att befria kroppen från droger och kemikalier i fettväven. Detta påstående saknar vetenskaplig evidens. (Se utlåtande av Socialstyrelsens vetenskapliga råd prof. Folke Sjökvist, 961126).

Angående vitaminer

Narcononprogrammet innefattar överdoser av vitaminer och mineraler till de intagna. Användandet av de höga doser som uppges, är enligt medicinsk sakkunskap potentiellt farligt. Leverskador och akut leversvikt är upptagna som sådana risker. Doserna ligger över de av Livsmedelsverket rekommenderade maxdoserna.

Angående missbruk och psykisk sjukdom

Samtidigt drogmissbruk och psykisk sjukdom är vanligt. Beroende på drog kan olika allvarliga psykiatriska symtom kamoufleras respektive framkallas, andra framkommer och/eller förstärks under abstinens. Det är därför viktigt med psykiatrisk kompetens vid behandling av klienter med drog- och alkoholproblem. I ansökan framkommer inte hur sådan kompetens tillförsäkras de behandlade. Sådan kompetens saknas helt i den presenterade personalstaben.

Det nämns i ansökan att målgrupp för behandling är missbrukare utan allvarlig psykisk sjukdom. Det framkommer inte, vare sig i personalstat eller förslag på konsulter, hur man ämnar säkerställa detta urval.

Fysisk ansträngning I kombination med bastubad

Narcononprogrammet inkluderar löpningsrundor ”för att stimulera cirkulationen” följt av de 5 timmar långa bastubaden vid höga temperaturer, vilket tillsammans utgör en allvarlig hälsorisk fysiskt och psykiskt för de intagna. En sådan procedur utsätter individen för uttorkningsrisk och risk för värmeskador. Bastuprogrammet kan leda till hypertermi och elektrolytrubbningar (dvs värmeslag och rubbningar i kroppens saltbalans). Detta kan i sin tur leda till allvarliga rubbningar i hjärtats egen-elektriska aktivitet med risk för plötslig hjärtdöd.

Vilseledande uppgifter i ansökan om kompetens

Påståendet i ansökan att den intagne arbetar med kognitiv terapi styrks ej av personalens inlämnade meritförteckningar. Kognitiv terapi kan enbart ges av den som har särskild utbildning i denna terapiform. Att personalen vid Narconon, inklusive dess föreståndare, helt saknar adekvat vårdutbildning och i synnerhet utbildning för målgruppen missbrukare, utgör en säkerhetsrisk för de intagnas fysiska och psykiska hälsa.

Övriga risker

Narcononprogrammets strikta begränsning av de intagnas möjligheter att kontakta läkare, anhöriga, socialhandläggare och andra för dem viktiga personer utanför Narconons anläggning, till bestämda och begränsade tidpunkter (Lördagar), utgör ytterligare en risk för de intagnas fysiska och psykiska hälsa.

De intagnas möjligheter till insyn i all dokumentation som förs om dem måste säkerställas. Narconons handhavande av de så kallade etikfiler som förs över den intagna behöver klargöras och den enskildes möjlighet till insyn i dessa garanteras och säkerställas, liksom den intagnes möjligheter att, oberoende av tidpunkt, kontakta tillsynsmyndigheter som socialnämnd, länsstyrelse och Socialstyrelsen. Den intagnes rättssäkerhet kan annars riskera otillåten inskränkning.

Inga delar av Narcononprogrammet, intagningstiden eller uppföljningstiden, innefattar uppföljning av onormala blodprov eller andra medicinska problem. Detta är inte förenligt med gällande föreskrifter i SOSF 2003:20 eller praxis vid behandling av missbruksproblem.

Sammanfattning

Det är undertecknades bestämda och samstämmiga bedömning att:

-Narcononprogrammet såväl i sina enskilda delar som i sin helhet utsätter den intagnes fysiska och psykiska hälsa för oacceptabla risker,

-programmets innehåll med bastubad, fysisk träning, överdoser av vitaminer och mineraler ska ses som potentiellt allvarliga hälsorisker och inte som godkänd effektiv behandling att påskynda drogeliminering.

-samtliga i ansökan namngiven personal saknar adekvat utbildning och nödvändig kompetens i enlighet med gällande svenska föreskrifter och lagrum för de vårduppgifter de är satta att sköta.

-det krävs psykiatrisk specialistkompetens för att säkerställa att målgruppen blir den avsedda och för att på ett adekvat sätt minimera riskerna för våldshandlingar inom verksamheten.

•hänvisning till utomstående organisationer som PITA Group I/C, National Board of Addiction Examiners samt personals certifiering från någon av dessa organisationer är irrelevant. Dessa organisationers relation till Narconon är i bästa fall oklar. Nämnda organisationer, ingår inte heller i någon federalt eller statligt stödd verksamhet. Certifiering av behandlingshem eller hem för vård och boende är för övrigt inte tillåten i Sverige enligt Socialstyrelsen.

Olof Blix
Överläkare Beroendeenheten
Jönköping Ryhov

Per Thorslund
Chefsöverläkare Psykiatriska kliniken Värnamo

UlfBrettstam
Bitr. Chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset

Vagn Liest
Chefsöverläkare Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset

Bo-Kenneth Knutsson
Verksamhetschef Psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset

Hans Gränefelt
Sjukhusdirektör
Eksjö

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.