Utredning och argument till Länsstyrelsen

Angående ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enl. 7
kap 1§ socialtjänstlagen. Dnr.702-16143-03

Jag vill , med anledning av föreliggande ansökan , på detta sätt fästa
länsstyrelsens uppmärksamhet på viktiga aktuella och historiska
sakförhållande i Narconons verksamheter och samtidigt yrka att länsstyrelsen
avslår nämnda ansökan.

Undertecknad som har ett övergripande medicinskt samordningsansvar för
personer med missbruksproblem och missbruk med psykisk störning sedan
flera år i samarbetsprojekt mellan socialförvaltningen Nässjö och psykiatriska
mottagningen i Nässjö , är starkt oroad över Narconons verksamheter.
Uppdraget ingår i min tjänst som Överläkare och bitr. Chefsöverläkare vid
Psykiatrisk kliniken Höglandssjukhuset Eksjö. Härutöver är jag sedan 2000
förordnad sakkunnig läkare av Socialstyrelsen, att bistå allmän
förvaltningsdomstol enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Nuvarande förordande omfattar tiden 020701 – 041231.
Uppgifter i aktuell ansökan är till dels felaktiga , till dels ofullständiga
och till dels grovt och medvetet vilseledande.

Det uppges i ansökan att Narconon grundades 1966 av Wiliam Benitez, en
amerikansk fängelseintern. Vad som utelämnas är att Narconon hade
ytterligare två andra grundare : Henning Held och Arthur Maren, överordnade
officerare i Scientologkyrkans säkerhetsorganisation, Guardian´s Office
(Kyrkans kontor för speciella affärer – är den svenska motsvarigheten idag).

1976 dömdes Held till flerårigt fängelsestraff tillsammans med fru Mary Sue
Hubbard och 11 andra högt uppsatta scientologer för, en massiv internationell kampanj av spioneri, inbrott, illegal avlyssning och trakasserier av olika regeringar, dagstidningar, företag och privatpersoner som var kritiska till Scientologkyrkan.

Narconons har alltså från början varit och är fortfarande en scientologinspirerad, genomsyrad och styrd verksamhet med en falsk officiell bild av att vara en ideellt inspirerad hjälporganisation där det verkliga syftet med verksamheten är att rekrytera nya betalande medlemmar ( Bil 1 – 18 ) till Scientologkyrkan, en internationell sektorganisation grundad av en – enligt sig själv( Bil 29 ) – psykiskt sjuk, medelmåttig science-fictionförfattare, L. Ron Hubbard.

Inte ens härledningen till sitt tagna namn ”Narconon” har man klart för sig.
Narcosis är inte latin utan grekiska, och betyder inte droger utan bedövning.

Har det betydelse att Narconon är en frontverksamhet för Scientologikyrkan?

Ja av följande skäl:
® Sanningsenlighet – Om Narconon ljuger om sin Scientologikoppling, varför gör de det och vad vill de i så fall uppnå med detta?

® Legala skäl – verksamheter som finansieras med offentliga medel ska följa specifika regelverk.

® Rättviseskäl – Drogberoende personer hör till de mest sårbara grupperna i samhället och har definitionsmässigt inte kontroll över sig själv och sina mentala förmågor. De saknar mer eller mindre förmåga att göra rationella beslut om sig själv och sin framtid. Att överlämna dessa till tränade rekryterare från en sekt som Scientologikyrkan måste anses helt oacceptabelt.

Konkreta belägg för påståendet att Narconon och Scientologikyrkan är delar i och egentligen en och samma organisation.

Organisationen som är registrerad som skatteskyldig (Bil.19) för Narconon
är Church of Scientology International genom sin gren ABLE (Association for Better Living and Education) som är en topporganisation som licensierar och kontrollerar de grupper som använder Hubbards metoder i sociala sammanhang som utbildning och drogavvänjning (Bil 30). Enligt deras eget reklammaterial består personalen på ABLE:s internationella kontor enbart av Sea Org-medlemmar, d.v.s. personer som lovat att tjäna scientologin och verka för att realisera Hubbards vilja i en miljard år framöver. De har alltså en mycket djup förankring i scientologirörelsen. Av otaliga belägg och dokument (kan kompletteras på begäran ) om frontorganisationen Narconons egentliga syfte väljer jag ett:

När det statliga hälsodepartementet I Californien undersökte kopplingarna mellan Narconon och Scientologikyrkan 1974 rapporterade utredarna att:

All annan än rent slumpmässig koppling mellan Narconon och Scientology
förnekades vanligen å det våldsammaste. Teoretiskt är det ett mischmasch av Freudiansk, Gestalt, Pavlovsk, science fiction och österländsk reinkarnations
idéer som på ett tydligt sätt sytts ihop med L.Ron Hubbards terminologi. I
själva verket kräver de inledande “övningarna” inte bara ett engelskt lexikon, det behövs ett speciellt Narconon lexicon för att “studenten” ska förstå scientologins termer som är i det närmaste identisk med Narconons dito.

I långa, upprepade intervjuer med Narcononmedlemmar och anställda underströks att Narconon endast var en tillämpning av scientologteknologi på missbruksproblem.
Dessutom rapporterade två patienter från ett lokalt metadonprogram att deras
misslyckade behandling inom Narconon för sitt heroinmissbruk bestod av kurser i scientologi som syftade till att de skulle uppnå tillståndet “clear” (befriad från kroppsandarna- thetanerna min kommentar)

[”Outline for recovery, House Evaluation” – by Forrest S. Tennant, Jr., M.D.,
Dr.P.H., Jane Thomas, R.N., Mike Reilly, and Joseph Shannon, M.D., M.P.H.
Submitted to Don Z. Miller, Deputy Director, Health Treatment System, State
Department of Health, Sacramento, CA, on 31 Oct 1974.
]

”Behandlingen” inom Narconon

De så kallade kurserna som ges i Narconons verksamhet är i själva verket de förberedande och inledande stegen till scientologin som syftar till att göra
individen mottaglig och okritisk. Dessa kallas i ansökan för 8 behandlingssteg
men är alltså scientologkurser som anpassats för Narconon. Kursernas innehåll och inbördes ordning är identiskt med de obligatoriska kurser nya medlemmar inom scientologirörelsen måste genomgå (Bil 20).

Vissa begrepp och termer , som t.ex.. ”thetaner” ( kroppsandar) , scientologi etc har bytts ut för att göra innehållet mera ”lättsmält” för den oinvigde. Kurserna utvecklades av Hubbard under 1950 –60 talen som träningsredskap för scientologaspiranter och föregår således Narconon med åtskilliga år.

”Behandlingen” inom Narconon innehåller, med andra ord, ingenting om missbruk, missbrukslära, drogkunskap eller annan information som skulle vara relevant för de som ”behandlas”. Narconon tar således varken itu med någon fysisk eller mental problematik. En välvillig tolkning av innehållet kan vara att jämställa det med religiösa övningar.

Om den bristande kvalitén

Verksamheten kan inte anses uppfylla kraven i kap 7 §2 socialtjänstlagen avseende god kvalitet och säkerhet av nedanstående skäl:

Påståendet att man arbetar intimt med klientens socialsekreterare är en förskönande omskrivning av sanningen.(Se yttrande i ansökan från Länsstyrelsen i Stockholms län, Helene Christiansson, där det framgår att Narconon haft tillstånd bedriva hvb-verksamhet sedan 1985 men först på senare år påbörjat ett förbättrat samarbete med socialtjänsten efter synnerligen allvarlig och upprepad kritik.)

Verksamheten i Skarhult, Eslöv, har genom åren fått upprepad och skarp kritik på en rad punkter bland annat för att skriva in missbrukare direkt från gatan utan kontakt med socialförvaltning, för att personal missbrukar, är okvalificerad, rekryteras direkt från det egna ”behandlingsprogrammet till anställning som ”behandlare” och att vara frånvarande. Vidare att personal utbildas i scientologkyrkans regi bekostat av allmänna medel. Trots tidigare påpekande om brister i journalföring , till exempel avsaknad av biståndsbeslut och behandlingsplaner , kvarstår brister vid tillsynsbesök. (Bil 22-23)

Avgiftningsprogrammet har granskats av Socialstyrelsens vetenskapliga råd Prof. Folke Sjöqvist (Dnr 00-10129/95) (Bil 24) som också granskade de 30 senaste årens internationella medicinska litteratur för att hitta vetenskaplig dokumentation om avgiftningsprogrammet. Hans slutsats var att Narconons behandlingsmetoder helt saknade stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet, att risker och sidoeffekter med nämnda program ej blivit seriöst undersökt och att behandlingsmetoden således inte bör användas inom svensk vård.

Den dokumentation Narconon tillställt honom i form av olika intyg och andra dokument, saknade helt relevans och substans. Dessutom underströk han att vitaminbehandling endast bör ordineras i doser som rekommenderats av Livsmedelsverket. Som tillägg kan nämnas att Sjöqvist noterat att en Narcononrepresentant (Håkan Larsson) försökt få tillträde till hans arbetsrum genom hans sekreterare , för att ta reda på vilket underlag Socialstyrelsen givit Sjöqvist.

Socialstyrelsen yttrade sig 19970320 på begäran av Länsrätten i Skåne län
målnr 3624-96 om Narconons behandlingsmetoder, och ansåg att det saknades vetenskapligt stöd för metoderna och att det ej kunde uteslutas att dessa var farliga (Bil 25 ).

Det finns endast en officiell svensk utvärdering av behandlingsresultat från
Narconons verksamhet , den så kallade Gerdmanrapporten, 198105.(se bil. 21)
Trots att utvärderingsmetodiken skarpt kan ifrågasättas då undersökaren ej
tilläts göra några personliga undersökningar eller intervjuer av klientgruppen
(gjordes av Narcononanställda) var resultaten nedslående för den undersökta gruppen. Endast 14 av 61 individer fullföljde programmet, 13 av dessa kontaktades ett år efter avslutad behandling. 7 av dessa hade haft drogåterfall det senaste året, 2 visste inte om de haft återfall, 4 sade sig ej haft återfall.Sammanfattning av totala resultat ger följande siffror:

® 77 % av de som påbörjat behandling fullföljde ej denna.
® 50 % av de som fullföljde behandling återföll i drogmissbruk (14 % kunde ej
svara på frågan om återfall)
® 54% av de som hoppade av återföll i drogmissbruk
® 6,6% av de som fullföljde behandling uppgav drogfrihet vid uppföljning.
(6,6 % drogfria motsvarar grovt sett spontanläkning – dvs om man inte gjort
några insatser alls för missbrukarna i gruppen)

I officiella Narconon dokument och dokument från Scientologikyrkan uppges att 84,6 %5
av Narconon klienterna är drogfria ett år efter behandling. Denna uppgift är således grovt och medvetet felaktig. Bedrägligt förfarande med förfalskning av uppgifter har förekommit vid flera tillfällen i informationsmaterial från Narconon (Bil 26).

Någan annan utvärdering som skulle kunna anses uppfylla minimikrav på
objektivitet och vetenskaplighet finns ej av Narcononverksamheten I Sverige.
Ingen av de namngivna Narcononanställda i ansökan , har någon formellt adekvat utbildning för att arbeta med människor. Referenser till NBAE och PITA Group ger en skenbar legitimitet men säger egentligen ingenting om sökandes kompetens. Det uppges i Thomas Lillhanus meritförteckning – vårdutbildning 1987-1988 Stockholm , utan närmare angivelse om utbildningens innehåll, nivå, skola etc.

Allt tal i ansökan om internutbildning, handledning m.m. är omskrivningar för
kurser i scientologi och som till stor del bekostas med allmänna medel.
Gunnar Liljegrens “certifiering” som “Kemisk beroende rådgivare” från NBAE
– National Board of Addiction Examiners – saknar relevans. NBAE är inte heller – som namnet kan påskina -en statlig amerikansk myndighet utan angivligen (igen) en idéell organisation.

Utbildningar inom Narconon är ej vårdutbildningar utan scientologikurser.
De som står som ansvariga för verksamheten i ansökan, samt konsulter, är
samtliga djupt engagerade och involverade i Scientologkyrkan. Några
exempel :

Thomas Petterson porträtterades tidigare i år i Scientologitidskriften “The
Auditor” när han genomgick Class VI auditörs kurs (Saint Hill Special
Briefing Course). Detta innebär att han är djupt rotad inom scientologin och att han befinner sig på OT ( Opererande Thetan ) nivå, dvs han är befriad från sina “kroppsthetaner” och att hans ande kan lämna och återkomma till kroppen när han vill enligt scientologi-“läran”. Genomsnittlig kostnad för att uppnå OT III nivå är 1 144 950 SEK räknat I priser från 1995 och med en dollarkurs på 7,50 kr. Alternativt många års “idéellt” arbete t.ex. på Narconon.

Dennis Undin ( som ej angivit årtal I sin meritförteckning) har under 14,5 år
arbetat på ledande befattningar inom Narconon.

Mia Persson, “konsult”, tidigare föreståndare Skarhult Eslöv mottar diplom I
USA från Internationella Scientologkyrkans högste ledare 2001 (Bil 27)

Om säkerheten

”Studenters regler, rättigheter och ansvar ” står inte i överensstämmelse med
svensk lagstiftning. De restriktioner som åläggs ”studenten” innefattar,
avskiljning, isolering från omvärlden, visitering -inklusive brev, post och paket,
för att nämna de mest uppenbara exemplen.

Att klienten ska underteckna dessa regler med sitt namn ger sken av samtycke och frivillighet men klienternas valmöjligheter i denna situation är i realiteten högst chimära därför att:

Drogberoende personer har definitionsmässigt inte kontroll över sig själv och sina mentala förmågor. De saknar mer eller mindre förmåga att göra rationella beslut om sig själv och sin framtid. Den situation de befinner sig i på Narconon gör dem helt utlämnade till omgivningens goda vilja – betalande socialförvaltning – personal på Narconon , för att nämna de mest uppenbara intressenterna. Att hävda missbrukarens möjligheter att ifrågasätta sakernas ordning i denna position är – menar jag –grovt missvisande.

De restriktioner som åläggs klienten är inte ens tillåtna för patienter som vårdas med stöd av tvångslagstiftningen (LPT/LRV) på grund av den kränkning det innebär för individen och dennes mänskliga rättigheter.

Öppnande av brev och genomläsning kräver t.ex. åklagarbeslut som vid husrannsakan.
Att hävda att ”studenten” under vilken tidpunkt som helst kan vägra acceptera
behandlingsbeslut eller att ifrågasätta beslut är likaledes grovt missvisande.
På sidan 6 i ansökan under rubrik klagomål, får man en bild av hur tätt in på
klienterna Narcononpersonal är. Kontrollen är i själva verket stenhård – som
brukligt är i sektrörelser – för att så snabbt som möjligt ”fånga upp ” eventuella
avfällingar från den rätta vägen.

Personalen har sina egna kontrollanter (Mia Persson, se ovan) till och med förståndare och vice föreståndare (sid 3 ,4:e stycket). Alltså en strikt hierarkisk organisation med klienterna i botten och där personal övervakar personal.

Det påstås i Narconons‚ Rehabiliteringsprogram att man arbetar med
kognitiv terapi – detta är likaledes en medvetet felaktig och grovt missvisande
uppgift, sannolikt för att ge sken av ett kvalitativt innehåll – som man inte har.

Kognitiv terapi i sin riktiga bemärkelse är en särskild terapiform som kräver
psykoterapiutbildning med krav på behörighet vid intagning till utbildningen.
Ingen av de lämnade meritförteckningarna innehåller kursintyg från kognitiv
psykoterapiutbildning. Vad gäller meritförteckningarna bör dessa läsas med stor skepsicism. Allt som uppges som merit från Narconon i dessa listor, bör läsas som steg och grader inom scientologin.

Vad övriga uppgifter beträffar i ”meritlistorna” som olika typer av anställningar med konkret arbete – bör dessa kunna verifieras med intyg, betyg etc.

Den medicinska säkerheten

Den typ av läkarundersökning som förekommit vid Narconons enheter i Huddinge och Eslöv med en fysikalisk undersökning med provtagning inför inskrivning i programmet och en eventuell uppföljning efter cirka tre veckor – är från medicinsk säkerhetssynpunkt helt otillräcklig.
Jämför med Statens Institutionsstyrelses krav av medicinsk bedömning och sjukhusvård av missbrukare inför placering på behandlingshem med stöd av LVM.(Bil 28)
Allvarlig abstinensproblematik kräver minst tre dygns observationstid på
sjukhus när det gäller alkohol och upp till tio dagar, eller mer, när det gäller
bensodiazepinmissbruk. Komplikationsrisker efter avgiftning och i abstinensfas, som epileptiska anfall och delirium tillstånd kan icke uteslutas vid en enstaka medicinsk undersökning, ej heller genom provtagning då dessa komplikationer kan uppstå relativt sent i abstinensfasen. Detta är allmänt känd kunskap inom läkarkåren.

Rutinerna vid Narconon uppfyller med andra ord långt ifrån de krav som enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet ställs vid omhändertagande och vård av allvarlig och svår beroendeproblematik. ”Studenterna” utsätts därmed, utöver det ovan anförda, för oacceptabla medicinska risker.

Övrigt

Det går ej att utläsa av den ekonomiska kalkyl från Huddinge som bifogats ansökan, huruvida den är ett exempel på hur ekonomin kan se ut vid 20 fullbelagda platser, eller om det är faktiska äkta siffror. Till exempel uppger Socialkonsulent Helene Christiansson Länstyrelsen i Stockholms län att, Narconon haft skulder hos kronofogden, något man inte ser ett spår av i deras likviditetsbudget. Det bör noteras att licensavgifter,kursmaterial samt en del av lönekostnaderna går direkt till Scientologkyrkans organisation(se Bil 30). Kostnader för PR och Marknadsföring är också medel som Narconon /Scientologkyrkan profiterar på. Minst 122 000 kr i månaden av allmänna medel går alltså direkt till Scientolgverksamheter (Personalens egna
kursavgifter för ”utbildning” inom scientologin är alltså ej medräknade här).

Ulf Brettstam
Biträdande Chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset
Eksjö

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.